Skladba Slovinyl Sidingu a doplnkových prvkov spolu s pôvodnou stavebnou konštrukciou zabezpečujú požadované tepelnotechnické vlastnosti bez negatívneho vplyvu na ostatné funkčné vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy.

Zatepľovací systém je zostavený zo SLOVINYL SIDING® (lamelového fasádneho obkladu na báze PVC) v kombinácii s vhodným tepelnoizolačným materiálom. Ľahko montovateľná odvetrávaná fasáda pozostáva z viacerých prvkov

Dodatočné zatepľovanie zníži spotrebu energie na vykurovanie, zabráni vzniku plesní, vytvorí podmienky tepelnej pohody v bytoch zvýšením vnútornej povrchovej teploty. Eliminuje zatekanie (obvodové a strešné plášte, okná), zamedzí korózii výstuže v stykoch a paneloch a zníži vplyv teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie (zníženie teplotného namáhania). Uvedené úpravy umožnia predĺžiť životnosť budovy, zlepšiť jej architektonický vzhľad a chrániť zdravie.

Základná surovina na výrobu fasádneho obkladu PVC je neľahko horľavý materiál, aj SLOVINYL SIDING® požiarno - technický a expertízny ústav MV SR v Bratislave zaradil do rovnakej triedy horľavosti. Tento faktor v spojení s nulovou rýchlosťou šírenia plameňa umožňuje aplikáciu fasádneho obkladu do výšky 22,5m.

Odporúčané technické riešenie sa môže použiť na objekty s obvodovým plášťom z:

  • betónu

  • pórobetónu

  • plynosilikátu

  • tehlového muriva bez omietky i s omietkou.